Пропозиції Рад молодих вчених Інститутів та установ НАН України до парламентських слухань

4 повідомлення / 0 new
Останнє повідомлення
alex
Пропозиції Рад молодих вчених Інститутів та установ НАН України до парламентських слухань

 

Пропозиції Рад молодих вчених Інститутів та установ НАН України

до парламентських слухань

«Про стан та законодавче забезпечення наукової та науково-технічної діяльності»
 

І. Загальні питання

 

1. Вдосконалити систему управління наукою.

В Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» передбачити, що стратегічне управління науковою сферою в Україні здійснює Національна наукова рада (ННР), яка створюється при Кабінеті Міністрів (КМ) і складається з визнаних у світі українських та іноземних вчених. ННР є підзвітнім КМ управлінським органом, який самостійно приймає рішення, що знаходяться у межах його компетенції. Взаємодія з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації реалізується на конкурентних засадах та прийнятті консенсусних рішень.

Членами ННР повинні бути вчені, що мають визначні наукові заслуги світового рівня та високу моральність; на час виконання ними повноважень має бути відсутнім конфлікт інтересів. Членами ННР не можуть бути особи, які працюють у виконавчих органах влади. Відбір членів ННР здійснюється за допомогою декілька ступеневої процедури із кандидатур авторитетних та визнаних у світі науковців, висунутих інститутами та установами Національної та галузевих академій наук України в результаті відкритого обговорення кандидатур усією науковою спільнотою.

Функціями Національної наукової ради мають бути:

1. Розробка стратегії розвитку науки.

2. Розробка програми з реалізації стратегії, яку КМ включає до проекту Закону про бюджет на наступний рік.

3. Формування пріоритетних напрямків досліджень, які підтримуються державою, та створення умов для розвитку інновацій.

4. Координація діяльності Національного фонду досліджень (НФД), що реалізує стратегію ННР.

5. Координація роботи Наукових рад Національної та галузевих академій, міністерств та відомств.

6. Створення комітетів для виконання повноважень з координації дослідницьких інфраструктур та ключових лабораторій.

7. Представництво інтересів держави на міжнародному рівні в питаннях науково-технічної співпраці (разом з КМ).

8. Щорічна публікація звіту про стан національної науки.

Національна наукова рада визначає процедуру відбору членів до наукових рад, а також експертних рад, що допомагають реалізовувати міжнародні угоди в рамках своєї компетенції. Робота міжнародних експертних рад, розробка та реалізація дорожніх карт співробітництва і використання коштів проводиться на принципах прозорості, підзвітності Національній науковій раді та зворотного зв’язку з науковою спільнотою.

2. Експертна діяльність.

Для того, щоб дати адекватну оцінку стану науки, визначити пріоритетні напрямки її розвитку, забезпечити прозору, вільну від корупції систему розподілу коштів тощо, необхідно вжити заходів щодо формування експертного середовища.

2. 1. Створити систему незалежного експертного контролю високого рівня – базу експертів з усіх наукових галузей, до якої на основі чітких критеріїв та прозорої процедури, мають увійти фахівці НАН України, інших наукових установ та вищих навчальних закладів, а також міжнародні авторитетні спеціалісти.

2.2. Розробити механізм залучення експертів з цієї бази до діяльності Національного фонду досліджень (з метою експертної оцінки всіх заявок на гранти та звітів по виконанню наукових проектів), Агентства з якості вищої освіти (зокрема, з метою атестації спеціалізованих рад по захистам) та Національної наукової ради.

2.3. Вдосконалити Закон України «Про експертизу» із врахуванням попередніх пунктів.

 

 

 

ІІ. Кадрова політика

1. Вирішити питання сумісництва наукових і науково-педагогічних працівників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» передбачено обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Встановлення такого обмеження режиму робочого часу для наукових працівників, які за сумісництвом здійснюють викладацьку діяльність, штучно ускладнює можливість забезпечення вищих навчальних закладів висококваліфікованими науковими кадрами і є необґрунтованим, оскільки години викладання залежать від розкладу занять, науково-педагогічна діяльність може здійснюватись як вдень, у вільний від основної роботи час, так і у вечірні години та вихідні дні, та в деякі дні перевищувати чотири години.

З метою врегулювання цієї проблеми пропонуємо: пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 доповнити абзацом у такій редакції: «Ці обмеження не застосовуються до наукових працівників, які поєднують наукову діяльність з викладацькою (науково-педагогічною) діяльністю».

2. Переглянути пенсійне забезпечення наукових працівників (зокрема, доопрацювати статтю 30 проекту Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність»).

3. Захистити права науковців з тимчасово окупованих територій України.

Враховуючи політичну ситуацію, пропонуємо передбачити створення додаткових вакансій для науковців та викладачів вищих навчальних закладів, які змушені були залишити тимчасово окуповані території України (АР Крим, Севастополь), а також території, на яких проводяться антитерористичні операції (АТО) чи введено надзвичайний чи військовий стан (НС чи ВС). Пропонуємо Кабінету Міністрів України прийняти відповідну постанову «Про науковців з окупованих територій, або територій на яких проводиться АТО чи оголошено НС, ВС».

 

ІІІ. Матеріальне забезпечення наукового процесу

 

1. Забезпечити можливість повноцінного використання хімічних речовин у науковій роботі.

Відмінити Постанову Кабінету Міністрів України № 1068 від 21.11.2012 «Про внесення змін у додаток до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» як таку, що практично унеможливлює повноцінну роботу з хімічними речовинами, необхідними для наукових досліджень, і повернутися до правил використання та зберігання хімічних речовин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від № 440 від 20.06.1995.Крім того, необхідно найближчим часом узгодити законодавство України, яке регулює обіг прекурсорів, з європейським, яке набагато краще відповідає потребам розвитку освіти та науки.

2. Привести до європейських норм законодавство щодо митної політики та спростити процедури розмитнення реактивів і обладнання.

2.1. Спростити процедури списання обладнання та матеріалів, що вийшли з ладу, стали непридатними для використання, або застаріли.

2.2. Спростити процедури закупівлі приладів, інструментів та інвентарю, а також малоцінних необоротних матеріальних активів, знявши обмеження по їх вартості. Зокрема, необхідно внести відповідні зміни до «Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року №611, і зняти обмеження вартості по закупівлі приладів, інструментів та інвентарю, а також малоцінних необоротних матеріальних активів, якщо на їх купівлю передбачені кошти у грантах або у державних проектах і темах на виконання науково-дослідних робіт.

2.3. Оптимізувати правила транскордонного перевезення зразків та спростити процедури розмитнення реактивів та обладнання.

2.4. Спростити процедуру отримання обладнання, яке надають іноземні інституції, в тому числі як гуманітарну допомогу, зокрема:

2.4.1. Внести зміни до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 року, а саме абзац п’ятий статті першої цього Закону доповнити пунктом «д) науково-дослідні (науково-технічні) установи, що діють відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2.4.2. Додати до переліку товарів гуманітарної допомоги, що можуть бути визнані такими Комісією з питань гуманітарної  допомоги при Кабінеті Міністрів України (стаття шоста закону): «дослідні установки та обладнання, що передається виключно науково-дослідним (науково-технічним установам) для проведення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

IV. Інтеграція української науки у європейське та світове наукові середовища.

1. Оптимізувати законодавство щодо довготермінових закордонних стажувань.

            З метою підтримки вкрай важливого процесу участі українських науковців у міжнародній науковій діяльності та, одночасно, залучення науковців з України, які працюють в закордонних наукових центрах, до наукового життя країни, необхідно, зокрема, створити сприятливі законодавчі умови.

6.1. Законодавчо передбачити зарахування коротко- та довготермінових закордонних стажувань (в т.ч. декількарічних postdoc позицій) в науковий стаж, збереження при цьому робочого місця працівника, або надання гарантій про його надання після повернення науковця.

6.2. Передбачити підписання угоди між установою та працівником щодо рамок співпраці протягом стажування: наприклад, науковець зобов’язується принаймні раз на рік виступати в своїй установі з науковою доповіддю та зазначати цю установу як affiliation (місце роботи) в наукових статтях та доповідях на конференціях.

 

2. Закріпити одним із стратегічних напрямів участь України у загальноєвропейських наукових колабораціях (зокрема, у Європейських дослідницьких інфраструктурах) та програмах міжнародного співробітництва (зокрема, Horizon-2020).

 

 

 

.

alan
Зміни

Зміни і коментарі у файлі

Файли: 
Пропозиції до ВРУ коментарі.doc
alex
Оновлена версія пропозицій на

Оновлена версія пропозицій на основі надісланих коментарів та доповнень.
Жовтим кольором виділено фрази, які пропонують видалити з тексту, зеленим - ті, які пропонують додати.

Файли: 
Пропозиції-від-РМВ-НАН України-1.06-Fw.doc
alex
Оновлений варіант "Пропозицій

Оновлений варіант "Пропозицій Рад молодих вчених Інститутів та Установ НАН України до парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення наукової та науково-технічної діяльності», які відбудуться 2 липня 2014р.

Файли: 
Пропозиції РМД НАН України-23.06.doc
Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь